Polityka prywatności

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27/04/2016r. o ochronie danych osobowych informujemy, że:

§ 1. ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH

Administratorem Państwa danych osobowych jest Zachodniopomorskie Centrum Turystyki i Rehabilitacji Sp. z o.o. z siedzibą w Mrzeżynie przy ulicy Kołobrzeskiej 32, wpisany do KRS pod nr 20662, zwany w dalszej części ZCTiR.

§ 2. CELE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji świadczeń, które zostały u nas przez Państwa lub dla Państwa zamówione oraz w celach meldunkowych, rozliczeniowych i kontroli organów administracji skarbowej, podatkowej i innych uprawnionych organów/urzędów.

Ponadto, celem przetwarzania danych osobowych przez ZCTiR jest:
1. dochodzenie ewentualnych roszczeń przez ZCTiR w związku z poniesioną przez ZCTiR szkodą wyrządzoną przez Państwa lub obrona przed roszczeniami Państwa w stosunku do ZCTiR,
2. udokumentowanie wykonania usługi dla celów podatkowych,
3. zapewnienie najwyższej jakości usług

W przypadku, gdy Państwo wyraziliście zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych, ZCTiR przetwarza dane osobowe w tym celu, tj. w celu kierowania do Państwa informacji marketingowych i ofert o swoich produktach i usługach. Ponadto, ZCTiR przetwarza dane osobowe Państwa gromadzone przez monitoring w celu zapewnienia bezpieczeństwa Państwu i innym osobom przebywającym na terenie ZCTiR.

§ 3. PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

1. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych Państwa, pozyskanych przez ZCTiR jest umowa o świadczenie usług, którą uważa się za zawartą w momencie wpłaty zadatku w ustalonym regulaminem rezerwacji terminie,
2. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w celach marketingowych jest Państwa zgoda. ZCTiR informuje, że zgoda może zostać w każdym momencie wycofana. Wycofanie zgody nie wpływa na ważność przetwarzania, które miało miejsce przed jej cofnięciem.
3. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych przez monitoring jest ochrona Państwa żywotnych interesów oraz ochrona żywotnych interesów innych osób fizycznych, jak również usprawiedliwiony cel administratora.
4. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych dla zapewnienia najwyższej jakości usług jest usprawiedliwiony cel administratora.

§ 4. PODMIOTY, KTÓRYM MOGĄ ZOSTAĆ PRZEKAZANE DANE OSOBOWE

ZCTiR przekazuje dane osobowe następującym kategoriom podmiotów:
1. podmioty przetwarzające dane w imieniu Administratora,
2. organy upoważnione do otrzymania danych na podstawie przepisów prawa,
3. podmioty świadczące usługi wsparcia IT oraz dostarczające oprogramowanie informatyczne,
4. podmioty transportowe i taksówkarskie w sytuacji zamówienia przez Państwa transportu lub przesyłki kurierskiej,
5. firmy prawnicze świadczące usługi doradztwa prawnego i zastępstwa procesowego.

ZCTiR nie przekazuje Państwa danych osobowych odbiorcom w państwach trzecich oraz organizacjom międzynarodowym.

§ 5. OKRES PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Państwa dane osobowe przechowywane będą w okresie niezbędnym do realizacji celów przetwarzania.

Dane osobowe:
1. pozyskane w związku z zawartą umową o świadczenie usług będą przetwarzane przez okres przedawnienia roszczeń podatkowych lub roszczeń cywilnoprawnych ZCTiR lub Państwa, w zależności które z tych zdarzeń nastąpi później,
2. pozyskane na podstawie zgody w celach marketingowych będą przetwarzane przez okres ważności zgody na cele marketingowe,
3. pozyskane w związku z monitoringiem będą przetwarzane przez 7 dni od dnia utrwalenia, a następnie zostaną usunięte.

§ 6. PRAWA GOŚCIA W ZWIĄZKU Z PRZETWARZANIEM DANYCH OSOBOWYCH

Posiadacie Państwo prawo dostępu do swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania lub usunięcia oraz ograniczenia przetwarzania. Dostęp do danych możliwy jest w siedzibie ZCTiR. Ponadto, ZCTiR udostępnia adres kontakt@domkiwmrzezynie.pl, za pomocą którego można kontaktować się w sprawie danych osobowych.

§ 7. MOŻLIWOŚĆ WNIESIENIA SKARGI W ZWIĄZKU Z PRZETWARZANIEM DANYCH OSOBOWYCH

Posiadacie Państwo prawo wniesienia skargi w związku z przetwarzaniem swoich danych osobowych do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

§ 8. WYMÓG PODANIA DANYCH OSOBOWYCH

Podanie danych osobowych jest obligatoryjne, a brak podania danych będzie skutkował możliwością odstąpienia przez administratora od realizacji świadczeń i uniemożliwi zawarcie umowy. Dane w zakresie imienia i nazwiska, adresu zamieszkania, adresu email w przypadku rezerwacji internetowych, numeru kontaktowego telefonu, nr PESEL oraz numeru rejestracyjnego pojazdu, w przypadku parkowania na terenie ZCTiR jak i innych danych wymaganych odrębnymi przepisami prawa jest wymogiem zawarcia umowy o usługi. Na przykład może być konieczne okazanie legitymacji emeryta, jeśli chcecie Państwo skorzystać ze zniżki dotyczącej opłaty miejscowej.

§9. ZAUTOMATYZOWANE DECYZJE NA PODSTAWIE DANYCH OSOBOWYCH, W TYM PROFILOWANIE

Administrator nie podejmuje czynności związanych ze zautomatyzowanym podejmowaniem decyzji wobec danych osobowych, w tym o profilowaniu.